Dušan Grúň

Vážený partner,


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade so Zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je znenie slovné REPETE a logo REPETE (v písomnej ako aj grafickej podobe) ako aj jeho ďalšie mutácie, chránené ochrannou známkou ÚPV SR. Preto kopírovanie a používanie značky REPETE a loga môže byť výlučne iba so súhlasom našej spoločnosti.


Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.Majiteľ ochrannej známky môže požadovať


a) od vydavateľa hudobných nosičov,
b) interpretov, ktorí používajú toto označenie,
c) agentúr zastupujúcich umelcov pod týmto označením,
d) televízii a rozhlasu používajúce toto označenie,
e) kultúrnych zariadení používajúce toto označenie,
f) fyzických či právnických osôb ktoré znevažujú alebo dehonestujú toto označenie,
g) alebo podobných diel, či vo verejnom obchodnom styku a prezentácii v ktorom
je ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby sa takéhoto konania bezodkladne vzdal, pokiaľ nato nedostal predchádzajúci súhlas od majiteľa ochrannej známky.


Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa na príslušnom súde, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie do výšky 100.000,- €. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.Oblasť duševného vlastníctva:

Trestnoprávna ochrana priemyselných a autorských práv je upravená v § 281, 282 a 283 zákona číslo 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov nasledovne:

§ 281

Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

(1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu

a. uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo

b. neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a. a spôsobí ním značnú škodu,

b. z osobitného motívu, alebo

c. závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b. ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 282

Porušovanie priemyselných práv

(1) Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1

a. a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b. závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1

a. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b. ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 283

Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1

a. a spôsobí ním väčšiu škodu,

b. závažnejším spôsobom konania,

c. z osobitného motívu, alebo

d. prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1

a. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b. ako člen nebezpečného zoskupenia.

Manažment, koncerty a vystúpenia:
REPETE - Oficiálne zastúpenie
PhDr. Martin JAKUBEC - manažér a producent
E-mail: info@dusangrun.sk
Mobil: 0905/ 405 425
NOVÉ CD REPETE NÁVRATY UŽ V PREDAJI !
OBJEDNÁVAJTE NESTARNÚCE HITY 70. rokov.